Aktualne Okazje: 0 | Zaloguj się | Dopisz się do Newslettera | Kontakt

Regulamin1. Właścicielem serwisu internetowego www.okazjeplock.pl jest firma Plocman Sp. z o.o., ul. Dworcowa 18, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134404. Właściciel serwisu jest usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.).
Użyte w niniejszym regulaminie słowa i zwroty mają znaczenie tożsame z używanymi w ustawie, o której mowa w powyżej, chyba że co innego wynika z treści regulaminu.

2. Usługobiorca, zwany w dalszej części regulaminu .Użytkownikiem. jest to podmiot, który przeszedł proces Rejestracji i Weryfikacji, w wyniku którego zostało utworzone indywidualne Konto, a tym samym Użytkownik uzyskał dostęp do Konta w serwisie www.okazjeplock.pl. Użytkownikiem serwisu może być tylko i wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

3. Konto umożliwia Użytkownikowi logowanie się do serwisu oraz prezentowanie swojej oferty w określonym czasie. Z chwilą uzyskania dostępu do Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Plocman Sp. z o.o..

4. Serwis prowadzony jest w języku polskim i stworzony został w celu internetowej promocji produktów i usług, które prezentuje Użytkownik w swojej ofercie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Rejestracja i korzystanie z serwisu www.okazjeplock.pl podlega opłacie abonamentowej w wysokości wskazanej w Zleceniu Rejestracyjnym.

6. Plocman Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty przez Użytkownika lub wejścia w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) danych umożliwiających logowanie się do serwisu.

7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Plocman Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za materiały (oraz prawa do ich publikacji) wykorzystane przez Użytkownika do sporządzenia ofert.

8. Plocman Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania ofert uznanych przez Plocman Sp. z o.o. za bezprawne lub nieodpowiednie, jak również do czasowego lub trwałego pozbawiania Użytkownika prawa do używania Konta w przypadku zamieszczania tego rodzaju ofert. Za nieodpowiednie uważa się w szczególności treści:
a) naruszające obowiązujący porządek prawny,
b) dyskryminujące grupę ludzi ze względu na rasę, przynależność narodową, etniczną, kulturową, wyznanie, płeć,
c) wulgarne lub obraźliwe

9. W przypadku czasowego lub trwałego pozbawienia Użytkownika prawa do używania konta z przyczyn, o których mowa w pkt 8 Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu części lub całości uiszczonych opłat abonamentowych.

10. Plocman Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika organom do tego uprawnionym, jeżeli powyższy obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

11. Użytkownik nie może rozwiązać umowy dotyczącej jego Konta przed upływem terminu, na który została zawarta. Użytkownik może jednak w każdym czasie zażądać usunięcia swojego konta wraz z przypisanymi do niego ofertami.

12. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik akceptuje fakt, że korzystanie z serwisu www.okazjeplock.pl odbywa się wyłącznie na jego ryzyko. Plocman Sp. z o.o., jego pracownicy i przedstawiciele nie gwarantują nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania serwisu, nie gwarantują również wyników możliwych do uzyskania poprzez korzystanie z niniejszego serwisu.

13. Ograniczenie odpowiedzialności Plocman Sp. z o.o. obejmuje wszelkie ewentualne szkody spowodowane zarówno wadami w działaniu serwisu www.okazjeplock.pl, jak również niedozwolone zachowanie innych Użytkowników. Ograniczenie odpowiedzialności obejmuje również niedozwolone zachowania Użytkowników, szczególnie zamieszczenie w serwisie treści zniesławiających, obraźliwych, nieczytelnych, zamieszczanych z opóźnieniem lub niezgodnych z prawem.

14. Plocman Sp. z o.o. jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu serwisu www.okazjeplock.pl, jeżeli jest to spowodowane:
a) koniecznością naprawy
b) modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania (po wcześniejszym powiadomieniu Użytkowników)
c) przyczynami niezależnymi od Plocman Sp. z o.o.

15. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych usług poprzez przesłanie maila na adres biuro@okazjeplock.pl . Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

16. Wyłącznym źródłem zobowiązań Plocman Sp. z o.o. jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

17. Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Plocman Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

18. Akceptacja Regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Plocman Sp. z o.o.

19. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem, a Plocman Sp. z o.o., którego przedmiotem są usługi świadczone w ramach www.okazjeplock.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

20. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Plocman Sp. z o.o. w serwisie www.okazjeplock.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Sprawdź promocje w płockich marketach:
Auchan Jysk Lidl Netto Nomi OBI Piotr i Pawe Polo PSS Pock Rossmann Sferis Tesco Biedronka

Strona Główna |  Zaloguj się |  Zarejestruj się |  Regulamin |  Kontakt |  O cookies